materiały inteligentne

materiały piezoelektryczne
 strona główna - materiały inteligentne Strona główna
 materiały fotochromowe Fotochromowe
 materiały termochromowe Termochromowe
 materiały elektrochromowe Elektrochromowe
 materiały elektroluminescencyjne Elektroluminescencyjne
 materiały fluoroscencyjne Fluoroscencyjne
 materiały fotoluminescencyjne Fotoluminescencyjne
 materiały katodoluminescenyjne Katodoluminescencyjne
 materiały termoluminescencyjne Termoluminescencyjne
 materiały radioluminescencyjne Radioluminescencyjne
 polimery przewodzące Polimery przewodzące
 elastomery dielektryczne Elastomery dielektryczne
 materiały magnetostrykcyjne Magnetostrykcyjne
 piezoelektryki Piezoelektryczne
 żele polimerowe Żele polimerowe
 SMA Materiały z pamięcią kształtu
 materiały termoelektryczne Termoelektryczne
 materiały magnetoreologiczne Magnetoreologiczne
 materiały elektroreologiczne Elektroreologiczne
 materiały samogrupujące się Samogrupujące się
 materiały samonaprawiające się Samonaprawiające się
 wyszukiwarka Wyszukiwarka
 kontakt Kontakt

ogniwa paliwowe

roboty

materiały inteligentne
Inteligentna ciecz stworzona w Michigan Institute of Technology, fot. University of Alberta
W latach 80. XX wieku pojawiło się zainteresowanie materiałami, które zaczęto określać jako inteligentne. Należy zauważyć, że chociaż niektóre grupy materiałów, które obecnie zaliczane są do materiałów inteligentnych (np. stopy z pamięcią kształtu, materiały ceramiczne o właściwościach piezoelektrycznych) były znane i stosowane wcześniej, to jednak narastające oczekiwania projektantów nowatorskich rozwiązań technicznych spowodowały zainteresowanie się różnorodnymi materiałami umożliwiającymi realizację koncepcji zaawansowanej techniki. Zwykle trudno jest w przypadku nowych materiałów określić moment osiągnięcia ich dojrzałości do praktycznego wykorzystania, ale na przykład w Japonii uważa się, że koncepcja materiałów inteligentnych stała się wyraźniejsza w wyniku realizacji w latach 1987-1989 pionierskiego programu rządowego. Lata dziewięćdziesiąte 20 wieku oraz początek 21 wieku to niezwykle duże zainteresowanie i burzliwy rozwój badań naukowych w obszarze materiałów inteligentnych.

Spotyka się zróżnicowane nazewnictwo: intellignet materials, smart materials, adaptive materials, a nawet multifunctional materials.

Nie ma aktualnie powszechnie akceptowalnej definicji materiałów inteligentnych; w praktycznym

materiały inteligentne, robotyka
Model bezzałogowego samolotu zbudowanego z wykorzystaniem materiałów inteligentnych, fot. NASA
zastosowaniu materiały inteligentne mogą występować samodzielnie albo stanowić komponent "struktury" konstrukcyjnej lub funkcjonalnej. Takagi wprowadza rozróżnienie między smart i inteligent materials. Jego zdaniem materiał inteligentny to taki, który jest zdolny do reagowania na bodźce zewnętrzne przez istotną zmianę swych właściwości dla pożądanego i skutecznego odpowiedzenia na te bodźce. Stosując terminologię informatyki - materiał inteligentny powinien spełniać funkcję czujnika (sensora), procesora i "urządzenia" uruchamiającego - aktuatora (przekazującego uzyskany efekt), a jednocześnie właściwości te powinny wykazywać cechy sprzężenia zwrotnego (feed back and feed forward). Występowanie tylko 2 lub 3 z wymienionych cech nie wystarcza do zaliczania materiału do klasy materiałów inteligentnych. Takagi uważa, że smart ogranicza się do uzyskania efektu zmiany właściwości pod wpływem działania bodźców zewnętrznych w sposób przewidywalny. Ważne jest uzyskiwanie efektu w czasie rzeczywistym lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Można uznać następujący podział materiałów inteligentnych:

Materiały zmieniające kolor (colour changing materials)

- Materiały fotochromowe (photochromic materials)
- Materiały termochromowe (termochromic materials)
- Materiały elektrochromowe (electrochromic materials)

Materiały emitujące światło (light emitting materials)

- Materiały elektroluminescencyjne (electroluminescent materials)
- Materiały fluoroscencyjne (fluorescent materials)
- Materiały fotoluminescencyjne (fosforyczne) (photoluminescent (phosphorescent) materials)
- Materiały katodoluminescencyjne (cathodoluminescent materials)
- Materiały termoluminescencyjne (thermoluminescent materials)
- Materiały radioluminescencyjne (radioluminescent materials)

Materiały zmieniające swój kształt lub wielkość (moving materials)

- Polimery przewodzące (conducting polymers)
- Elastomery dielektryczne - materiały elektrostrykcyjne (dielectric elastomers - electrostrictive materials)
- Materiały magnetostrykcyjne (magnetostrictive materials)
- Materiały piezoelektryczne (piezoelectric materials)
- Żele polimerowe (polimer gels)
- Materiały z pamięcią kształtu (shape memory alloys (SMA))

Materiały zmieniające temperaturę (temperature changing materials)

- Materiały termoelektryczne (thermoelectric materials)

Ciecze zmieniające swoją gęstość (thickness changing fluids)

- Ciecze magnetoreologiczne (magnetorheological fluids MRFs)
- Ciecze elektroreologiczne (electrorheological fluids ERFs)

Materiały samogrupujące się (self assembling materials)

- Materiały samogrupujące się (self assembling materials)

Materiały samonaprawiające się (self repairing materials, self healing materials)

- Materiały samonaprawiajace się (self repairing materials, self healing materials)

Ferrociecz:

smart materials

statystyka

zobacz także: robotyka przemysłowa l systemy wizyjne l automatyka l ogniwa wodorowe l automatyka i robotyka l ROBOTYKA l roboty przemysłowe l automatyka przemysłowa l robotyka przemysłowa l produkcja przemysłowa l gabinet logopedyczny w Krakowie, logopeda Kraków, wady wymowy, dysleksja, logopeda w Krakowie, prawidłowy rozwój mowy, leczenie prywatne, wizyty domowe, terapia autyzmu, neurologopeda

www.matint.pl
info@matint.pl
Kraków 2006